Over Sing for the Climate

Al meer dan twintig jaar schuiven de wereldleiders de klimaatverandering voor zich uit. Jaar na jaar komen zij samen om dit probleem te bespreken. Jaar na jaar maken ze beloftes en leggen ze uit waarom doelstellingen niet of maar deels gehaald zijn.

Vaak spreken ze hierbij in de toekomende tijd: tegen 2020 gaan we ..., in 2050 zal er... Ondertussen zijn de gevolgen niet meer te overzien en vallen er nu al massaal veel slachtoffers te noteren.

Dit jaar zullen er 300.000 mensen sterven door de klimaatverandering. Slachtoffers die vooral in het Zuiden vallen.

Het is dringend tijd dat we van de toekomende tijd af geraken. Het moment waarop we niet meer terug kunnen, komt immers steeds dichter bij. Als we vandaag niks doen, kan het morgen te laat zijn.

Daarom hebben 58 organisaties besloten om de schouders te zetten onder een derde Big Ask. Deze organisaties heten de Klimaatcoalitie. Samen vertegenwoordigen ze een groeiende groep mensen die zegt: nu is het genoeg.

Nic Balthazar, de Klimaatcoalitie en 11.11.11 roepen iedereen op om op zaterdag 22 en zondag 23 september mee te doen aan de grootse zangbetoging ooit. In elk dorp, in elke gemeente en in elke stad willen we mensen samenbrengen. Mensen zoals jij die het net als ons beu zijn. Beu om te zien dat er steeds verwezen wordt naar later. Daarom zullen we zingen, en dat zingen gaan we opnemen. Om te laten zien aan de wereld wat we bedoelen.

Registreer je dus snel op onze homepagina en vraag je vrienden en kennissen dat ook te doen. Samen creëren we daardoor één grote zangstonde, één groot weekend, één fijn maar ook ernstig moment waarin we zeggen: DO IT NOW.
 

Nic Balthazar
11.11.11
De Klimaatcoalitie

 

 

Waarom zingen we voor het klimaat?

 
De industrielanden moeten dringend hun broeikasgasuitstoot tussen de 25% – 40% terugdringen tegen 2020 om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden. Het huidige groeipad van de emissies leidt ons echter naar meer dan 3,5°C. Er moeten dus hoogdringend maatregelen genomen worden.


De lidorganisaties van de Klimaatcoalitie en van het Platform Klimaatrechtvaardigheid koppelen aan Sing for the Climate in elk geval een aantal specifieke eisen voor de verschillende beleidsniveaus. 

Met deze eisen en met de finale Sing for the Climate-clip stappen we dit najaar naar de beleidsmakers van onze federale en gewestelijke regeringen, naar de VN-klimaattop in Doha (eind november – begin december 2012) en naar de nieuw verkozen gemeentebesturen.Concreet formuleren wij vier eisen:

1.  Rechtvaardig mondiaal klimaatakkoord tegen 2015
De klimaattop in Doha moet een belangrijke stap vooruit zetten naar het afsluiten van een rechtvaardig mondiaal klimaatakkoord in 2015 met bindende afspraken over uitstootvermindering en klimaatfinanciering voor het Zuiden. In afwachting van het in werking treden van dit akkoord in 2020 moet het ambitieniveau van de industrielanden en van de opkomende economieën nu reeds gevoelig worden opgetrokken.2.   30% reductie tegen 2020
Hoewel de federale overheid en alle gewesten de 30% emissiereductiedoelstelling bepleiten op Europees vlak, is er van dat engagement weinig te bespeuren in de klimaatbeleidsplannen van sommige deelstaten voor de periode 2013-2020. Dit najaar is het moment bij uitstek om doeltreffende maatregelen te nemen in de sectoren gebouwen, transport, industrie en landbouw. Dit is uitermate belangrijk omdat de industrielanden eerder naar een meer ambitieuze doelstelling zullen moeten neigen, namelijk 40 procent.3.   Kom klimaatfinancieringsbeloftes na
- Belofte maakt schuld: België beloofde in Kopenhagen 150 miljoen euro klimaatfinanciering voor het Zuiden. In 2012 loopt deze deadline af. De tijd dringt, want slechts een fractie van deze middelen zijn doorgestort.

- Vermijd de financieringskloof: na de kortetermijnfinanciering mogen we niet in een financieringskoof vallen. Vanaf 2013 moet er een systeem van additionele, voorspelbare en structurele klimaatfinanciering komen voor het Zuiden via onder andere innovatieve financieringsbronnen, bv. een belasting op luchtvaart en zeetransport.4.  Groene gemeentes
In het licht van de gemeenteraadverkiezingen sporen we lokale besturen aan om werk te maken van een duurzaam lokaal klimaatbeleid aansluitend op het Europese Covenant of Mayors en met aandacht voor een grootschalig energierenovatieprogramma voor bestaande gebouwen.De Belgische Klimaatcoalitie verenigt een 60-tal Belgische organisaties bestaande uit vakbonden, jeugdbewegingen en milieu- en Noord-Zuidorganisaties die zich samen inzetten voor het klimaat.

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid is een Belgisch beleidsplatform gecoordineerd door 11.11.11. en zijn Franstalige tegenhanger CNCD-11.11.11. en bestaat uit milieuorganisaties, vakbonden en Noord-Zuidorganisaties.

Meer weten?
Klik hier voor het politiek pamflet van het Platform Klimaatrechtvaardigheid.
 

Veel gestelde vragen

Podiumprogrammatie

 
Hoe verloopt het Sing for the Climate evenement?

Voorprogramma : Voor het evenement kan een DJ eventueel al wat plezierige muziek draaien. In sommige steden opteert men voor een fanfare of zo, om iedereen al wat in de sfeer te doen komen.

Voorstelling van Sing for the Climate aan de hand van een briefingsdocument voor de presentatoren. We proberen duidelijk te maken waarom we hier samen zijn en waar de Sing for the Climate campagne voor staat. Doorheen het hele programma kan je boodschap van de campagne meegegeven.

Opwarming : Bij de start van het evenement is het belangrijk om uit te leggen dat het over zingen gaat. Niets is plezieriger dan samen met een leuke koorleider en sympathieke presentator(en) (m/v) samen wat stemopwarming te doen. Het idee is: iedereen kan zingen. Maar we moeten het gewoon terug leren.

Eén of twee liedjes met een bekende medemens. Elke gemeente bepaalt hier zelf het programma. De bedoeling is hier dat de zanger(es) in kwestie zijn of haar liedje aanleert aan de mensen, tot ze het echt samen kunnen zingen. Het wordt pas plezierig van zodra dat voor iedereen lukt. (Een kwartier per liedje). Ondertussen kunnen de cameraploegen zich al klaarmaken en een aantal leuke beeldjes schieten.

Inoefenen 'Do it Now' Na een goed halfuur of zo beginnen we aan 'Do it Now'. De dirigent en de aanwezige artiesten en koren helpen mee om het publiek de eenvoudige eenstemmige versie te laten horen en het met hen alvast een paar keer in te oefenen. Ook de heel eenvoudige bewegingen die bij het lied horen worden getoond en samen geoefend.

De lokale regisseurs en cameramensen geven aanwijzingen aan de massa en stellen iedereen zo fotogeniek mogelijk op. Nog even voor de duidelijkheid: de begeleiding komt uit de boxen; het is de muziek zoals ingespeeld door Stef Kamil Carlens en de zijnen. Hier hoeft niemand dus zelf voor muziek te zorgen. Het is belangrijk dat iedereen op dezelfde manier op dezelfde muziek zingt. Enkel zo kunnen we de clip perfect monteren.

De opname. Zodra de zang en de choreografie goed zitten beginnen we aan de opname. Tussen de opnames door kunnen nog wat aanwijzingen gegeven worden. We proberen het lied minstens 4 of 5 keer te zingen, zodanig dat de camera's verschillende standpunten kunnen innemen. En we blijven gaan tot het helemaal perfect zit. Het storyboard voor cameramensen en meer instructies over de choreografie plaatsen we in augustus online.

Na-programma/afsluiter : Afhankelijk van de sfeer en hoeveel artiesten er zijn, kunnen nog een aantal liederen samen gezongen worden. Elke gemeente bepaalt opnieuw het eigen programma. Probeer op een hoogtepunt te eindigen. Misschien opnieuw met een kleine boodschap dat deze actie maar een begin is voor meer actie. (Daarbij ook graag aankondigen dat de clip wereldwijd gelanceerd wordt in november in de aanloop van de klimaat conferentie van Doha, in Quatar, en dat we aan iedereen vragen om de clip zo breed en zo ver mogelijk door te sturen.)

 
Mogen we randanimatie organiseren en een voor-en naprogramma?

Alles kan en alles mag zolang de opname van het 'Do it Now' lied overal op dezelfde manier gebeurt uniform volgens de afspraken. We houden Sing for the Climate eenvoudig in zijn concept zodat iedereen met weinig voorbereiding er toch een spetterend moment van kan maken. Voor het evenement kan een DJ eventueel al wat plezierige muziek draaien. In sommige steden opteert men voor een fanfare of zo, om iedereen al wat in de sfeer te doen komen.

 
Contacteren we zelf BV's voor op het podium?

Indien jullie een BV op het podium willen en indien jullie iemand kennen die in de buurt woont mag dit. Het event valt of staat niet met de aanwezigheid van een bekende Vlaming. Het kan maar is zeker geen must.

 
Mogen politici op het podium?

Dit is en blijft een actie van het middenveld, van de burger, van jou en mij. We beseffen dat we dan in een periode van verkiezingen zitten. Politici mogen komen meezingen, graag zelfs, maar we geven ze geen plaats op het podium. Anders komen we hoe dan ook in het vaarwater van de verkiezingsstrijd.

Het lied

 
Moet Do it Now vooraf ingeoefend worden?

Neen. Het lied is zeer eenvoudig en hoeft geen voorbereidende repetities. Het lied wordt ter plekke aangeleerd aan het publiek. Het is wel goed dat de tekst en de melodie van 'Do it Now' zo veel mogelijk vooraf verspreid wordt.

 
Waarom we kiezen voor een eenstemmige uitvoering?

Tijdens de opname zingen we eenstemmig. Uniformiteit is essentieel opdat Nic Balthazar er een mooi geheel van kan maken. Op het moment van de opname laat je de "instrumentale backing track" afspelen. Zo blijven we in de maat zingen en op eenzelfde toonhoogte. Deze instrumentale backing track is te downloaden vanop de site.
Als er een koor of groep meerstemming wil zingen, ofwel live met muzikale begeleiding: dit kan enkel voor of na.

 
Zijn er partituren beschikbaar?

Momenteel beschikken we over een eenvoudige partituur die je kan vinden onder de materialenknop op de website.

 
Komen we met alle algemeen verantwoordelijke en dirigenten nog eens samen voor 22&23 september?

Op 26 augustus komen we met de algemeen verantwoordelijke en de dirigenten van de nu al meer dan 100 organiserende steden en gemeenten samen in de Roma in Borgerhout, van 11u tot 13u00. Koorleiders en dirigenten kunnen daar naartoe komen zodat ze een idee krijgen van de manier waarop ze snel maar goed het lied aan een grote groep ongeoefende zingers kunnen aanleren. We versturen binnenkort een uitnodiging naar alle dirigenten en algemeen verantwoordelijke die geregistreerd zijn via de website.

 
Komt het liedje ook nog in andere talen uit?

Neen. Ook onze Franstalige landgenoten zingen in het Engels. Sing for the Climate wordt ook opgepikt buiten onze landsgrenzen en het lied is voor Obama bedoeld dus zingen we in het Engels. Belangrijk is dat er maar één versie gebruikt wordt voor een uniforme opname.

 
Mogen andere liedjes gezongen worden?

Naast het zingen en de opname van het 'Do it Now'lied mag elke stad of gemeente een eigen programma samenstellen, met een aantal andere liedjes, onder begeleiding van een aantal zangers en koren. De bedoeling blijft ook daar dat de begeleiding heel minimaal blijft. (Gewoon gitaar, accordeon, piano, ...) en dat het ook daar vooral draait om echt samen zingen. De eindbedoeling blijft dat iedereen het gevoel heeft dat we samen aan een nieuwe betere toekomst kunnen en moeten gaan bouwen. Die boodschappen mogen ook in de verschillende liedjes zitten.

 
Hoe zorgen we ervoor dat de mensen het lied kennen zonder projectie van de liedjestekst op groot scherm?

Het lied zal vanaf 18 augustus via radio te horen zijn in de hoop dat iedereen het kan meezingen op 22&23 september. Het is een eenvoudig lied. Wij voorzien voor elke deelnemer een klein kaartje waar de tekst op gedrukt zal zijn. Deze versturen we naar de algemeen verantwoordelijke van de lokale Sing for the Climate acties begin september.
We blijven zo eenvoudig en low impact mogelijk. We vermijden blitse videowalls, grote lichttorens, ... Het enige wat je nodig hebt is een podium en een goede klankversterking, die vakkundig over het hele plein te horen is zonder vertraging.

 
Hoe zit het met SABAM?

We hebben een afspraak met SABAM om de auteursrechten voor lokale Sing for the Climate-evenementen centraal te regelen en te betalen. Als lokale organisator moet je alleen met het volgende rekening houden:

  1. Zingen jullie lokaal ALLEEN het 'Do it now / Bella Ciao'-lied van Sing for the Climate, dan hoeven er geen auteursrechten betaald te worden, want dat lied is rechtenvrij!
  2. Worden er op jullie lokale evenementen OOK ANDERE LIEDEREN gezongen door de artiesten, koren, muzikanten of het publiek, dan moeten we dit wel doorgeven voor auteursrechten.
    Als lokaal organisator moet je ons dan gewoon uiterlijk twee weken na jullie evenement een 'OPGAVE VAN UITGEVOERDE WERKEN' doorsturen. Vul gewoon het gelijknamige formulier van SABAM in en bezorg het aan Sing for the Climate Vlasfabriekstraat 11, 1060 Brussel, jacques.mevis@11.be. Wij volgen dit dan verder op.
    Je kan dit formulier downloaden op deze pagina: www.sabam.be/nl/sabam/aangifte of aanvragen bij jacques.mevis@11.be
  3. Opgelet. Deze regeling geldt niet voor DJ's of mechanisch gereproduceerde muziek. Wordt er niet alleen gezongen, maar wordt er ook muziek gedraaid, dan moet de lokale organisator hiervoor zelf een aparte aanvraag indienen bij SABAM.

Materialen

 
Waar vind ik materiaal en wanneer is het beschikbaar?

We doen er alles aan om jullie zo snel mogelijk te voorzien van materiaal. De promomaterialen zijn allemaal beschikbaar vanaf augustus en te bestellen vanaf half juli via de elektronische bestelbon op de website onder de materialenknop.
Heb je sneller materialen nodig? Heel wat zaken zijn nu al te downloaden op de website onder de materialenknop.

 
Banners voor deelnemende gemeenten

Elke gemeente die een Sing for the Climate zal organiseren en via de website geregistreerd is sturen we half augustus één gratis banner (4 meter op 0,8m) toe. Vraag nu al aan je stad/gemeente of ze deze spandoek willen ophangen vanaf half augustus. Deze banner kan je dan ook meteen gebruiken als decor op de dag van het evenement. Voor de grote steden voorzien we een groter exemplaar.

Er zijn enkele banners (120x240cm) per provincie beschikbaar die gratis kunnen ontleend worden. Zelf op te halen en terug te brengen. Hiervoor neem je contact op met de 11.11.11-kantoren in de provincies. Je vindt hun contactgegevens hier www.11.be/11/contact/office/list

 
Logo

We gebruiken steeds het logo met beide data (22&23 september) voor lokale promotie. We willen duidelijk maken dat al de lokale initiatieven onder de paraplu van Sing for the Climate horen. Gemeenten en steden kunnen eigen promotiemateriaal maken met de exacte datum, uur en locatie en het gebruik van het juiste logo.

 
Wat is het gebuikte lettertype en is dit gratis beschikbaar?

We gebruiken Helvetica Rounded LT Black. Het staat niet standaard op alle computers maar lijkt zeer sterk op Arial Rounded.

Communicatie

 
Hoe beheren we onze gemeentelijke Sing for the Climate pagina?

Elke deelnemende gemeente heeft een eigen pagina op deze website. De algemeen verantwoordelijke van elke gemeente kreeg een login en paswoord. Er is een handleiding om de pagina te beheren. Je logt in, gaat naar de eigen gemeentelijke pagina (via de doe mee knop of de gemeentelijst) en klikt rechts onderaan op "beheer de pagina": in het menu rechts staat een knop "handleiding beheer gemeentepagina". Erg leuk als daar ook regelmatig korte nieuwsartikels aan toegevoegd worden.

 
Waarom is het belangrijk om nieuwsartikels op de gemeentelijke pagina te plaatsen?

Gebruik deze pagina om nieuwe info bekend te maken: nieuwe namen die meedoen op podium, nieuwsjes... ideaal om uw mensen goed op de hoogte te houden. Op geregelde tijdstippen wordt er een elektronische Sing for the Climate nieuwsbrief verstuurd naar alle geregistreerde deelnemers op de Sing for the Climate website. Deze nieuwsbrief bestaat uit algemeen nieuws + nieuws vanuit de gemeente. Het is belangrijk om geregeld nieuwe nieuwsartikels te posten, zo kunnen we jouw gemeente/stad aan bod laten komen. Meer uitleg hierover vind je in de handleiding beheer gemeentepagina.

 
Hoe worden de meezingers op de hoogte gehouden over de laatste nieuwtjes?

Alle mensen die via de website lieten weten dat ze zullen meezingen krijgen af en toe een Sing for the Climate elektronische nieuwsbrief met de laatste weetjes van nationaal en hun gemeente/stad. Hiervoor is het belangrijk dat de algemeen verantwoordelijke de laatste weetjes in een nieuwsartikel op de gemeentelijke pagina zet. Deze worden automatisch opgenomen in de elektronische nieuwsbrief. Mensen die deze nieuwsbrief niet langer wensen te ontvangen kunnen zich via een link uitschrijven. Ze krijgen dan niet langer een nieuwsbrief maar blijven wel geregistreerd als deelnemer op de website.

 
Niet 'SING' maar 'Sing for the Climate'

We spreken altijd over Sing for the Climate en niet over Sing. We zingen voor het klimaat en willen ook dat het grote publiek dit weet. In alle communicatie schrijven we dus Sing for the Climate.

Praktisch

 
Tot wanneer kan ik een gemeentelijk Sing for the Climate initiatief registeren?

Als je registreert voor 1 september krijg je van ons een starterskit opgestuurd met onder andere affiches, banner, informatiemateriaal, ... en brengen we de evenement verzekering in orde.
Registreer je later, dan kunnen we deze zending en de verzekering niet meer garanderen.

 
Moeten we apart een verzekering afsluiten?

Neen we sluiten nationaal een evenement verzekering af bij Ethias voor alle via de website geregistreerde initiatieven die doorgaan op 22&23 september.

 
Mogen we lokale sponsors aanspreken?

Probeer zo veel mogelijk lokale sponsoring los te krijgen voor je benodigdheden. Als return kan je hen uitgebreid bedanken op het podium, of middels discrete banners. (De geluidsinstallatie bv. enkel op de boxen, de brouwer enkel aan de bar). We willen er geen reclamestunt van maken.
Organiseer een bar en probeer daar wat geld mee te verdienen, zodat je uit de kosten komt, en liefst nog wat overhoudt om ook de globale actie mee te helpen betalen.

 
Wordt er een Sing for the Climate gadget verkocht tijdens het evenement?

Sing for the Climate is geen fundraising campagne, maar hoe meer we overhouden voor de verdere actie, hoe beter natuurlijk. Daarom zullen we ook overal een leuk Sing for the Climate gadget verkopen. Enerzijds als fijne herinnering. Anderzijds om de kosten van dit grote evenement te dekken. Vind zeker genoeg vrijwilligers om het gadget aan de man of vrouw te brengen. We versturen de gadgets naar de algemeen verantwoordelijke enkele weken voor het evenement. De niet verkochte gadgets kunnen teruggestuurd worden.

 
Mogen we Sing for the Climate organiseren op andere datum dan 22 of 23 september?

Jullie kennen best de lokale realiteit en dynamiek, maar vanuit nationaal proberen we Sing for the Climate te organiseren op 22&23 september. We willen net alle krachten bundelen om een krachtig signaal uit te sturen. Hoe meer we gaan versnipperen hoe minder het resultaat. De media aandacht die Sing for the Climate dit weekend zal krijgen is niet te onderschatten en alle lokale evenementen kunnen er mee van genieten. Een stevige oproep dus om op 22&23 september te zingen.

 
Welke beelden verwachten we?

De beelden van de lokale activiteiten zoals vermeld in het storyboard verwachten we zo snel mogelijk na het weekend om de montage te kunnen starten. Deze worden verstuurd naar nic@singfortheclimate.com
We zouden het fijn vinden dat er ook per gemeente/stad een afgewerkte montage van het Sing for the Climate event wordt gemaakt dat ook lokaal gebruikt kan worden.

 
Wie zit er achter de organisatie?

Nic Balthazar is samen met 11.11.11 en de Klimaatcoalitie, de drijvende kracht achter dit initiatief. Voor Nic is dit de derde episode in het Big Ask-verhaal. Hij is de trekker en zal de uiteindelijke clip maken.

11.11.11, Koepel van de Vlaamse Noord-Zuidbeweging, wordt vanuit haar werking en via haar partners in het Zuiden geconfronteerd met de gevolgen van de klimaatverandering in het Zuiden. Alle inspanningen om armoede te bestrijden dreigen een maat voor niets te zijn als het structurele probleem van de klimaatverandering niet wordt aangepakt. 11.11.11 kaart dit structurele probleem aan en werkt zo aan het vermijden van rampen. 11.11.11 trekt dan ook graag de kar van dit initiatief. Ze is blij met haar vele vrijwilligers die dit project samen met tal van andere enthousiastelingen lokaal zullen realiseren.
Meer info op www.11.be/11

De Klimaatcoalitie, die 60 milieu-, Noord-Zuid en sociale en culturele organisaties verenigt, was eveneens betrokken bij de vorige edities van de Big Ask. Ze vraagt al meer dan drie jaar lang krachtige maatregelen tegen de klimaatverandering aan beleidsmakers.
Meer info op www.klimaatcoalitie.be

Verschillende muzikale artiesten en regisseurs vormen samen het creatieve team achter het initiatief. Stef Kamil Carlens en Dirk Brossé namen het lied voor hun rekening en Hendrik Derolez dirigeert het kinderkoor dat het Sing for the Climate-lied samen met de BV's inzingt. Geoffrey Enthoven regisseerde de opname van de oproepclip. De filmmakers Michael Roskam, Gert Embrecht, Erik Lamens, Julien Vrebos, Stijn Coninckx, Jan Verheyen, Ilse Somers en Toye Patrice werken mee op 22&23 september.

Deze bekende Vlamingen steunen het initiatief door mee te zingen:
Veerle Baetens, Koen Crucke, Johan Heldenbergh, Ivan Pecnik, Jo Lemaire, Brahim, Hans Primusz, Marijke Pinoy, Hans Peter Janssens, Miek en Roel Van Bambost, Frank Vander linden, Kris Baert, Jill Peeters, Dag Taeldeman, Sabine Hagedoren, Jim Cole, Lotte Pinoy, Dimitri Leue, Warre Borgmans, Lien Van de Kelder, Bart Cannaerts, Kris Wauters, Els de Schepper, Rocco Granata, Charel Van Domburg, Frederik Sioen, Vincent Goeminne, Fabrice Chan, Maaike Neuville, Andrea Croonenberghs, Lady Angelina, Martine Prenen, Coco jr., Jan Schepens, Katja Retsin, Luc De Vos, Ben Roelants, Riet Muylaert, Steven Vromman, Barbara Dex, Klaar Delrue, Gunther Neefs, Michaël Pas, Raf & Mich Walschaerts, Lady Linn, Milow, Tom Van Landuyt, Tom Kestens en nog vele anderen...